Våra psykoterapiformer

Psykoterapi är en psykologisk behandlingsform där man vid återkommande samtal, under kortare eller längre tid, arbetar med psykologiska, relationella och existentiella problem eller frågeställningar.

Hos oss på Stockholms Psykoterapimottagning jobbar vi med individuell psykoterapi samt par och gruppterapi.

Individuell psykoterapi

I en individuell psykoterapi går behandlingen ut på att det under en regelbunden kontakt med en psykoterapeut utvecklas en relation mellan en psykoterapeut och en klient, som gör det möjligt för klienten att så fritt som möjligt tala om sina känslor, tankar, fantasier och problem.

Som klient får man här utrymme att tillsammans med en professionell person undersöka sitt sätt att fungera och uppleva och på så sätt få en bättre förståelse för sig själv och andra. Samtalen hjälper också klienten att förstå bakgrunden till sina svårigheter och att få verktyg att ändra fastlåsta mönster och förhållningssätt. Ett annat mål i psykoterapi är att undanröja hinder mot att använda de egna resurserna på ett mer konstruktivt sätt.

Parpsykoterapi

Alla relationer förändras och utvecklas över tid, inte sällan utan att vi själva är riktigt medvetna om förändringen. En dag kan man upptäcka att man inte längre känner igen sig i relationen och kanske lyckas man inte länge kommunicera med varandra. När man söker parterapi är oftast grunden att man önskar hjälp med känslomässiga svårigheter i relationen, att man fastnat i negativa mönster som man inte klarar att bryta på egen hand.

De mer uttalade skälen att söka professionell hjälp kan vara många olika. Ibland söker man hjälp för att man upplever att man har ett gemensamt problem relaterat till parrelationen, ibland har man tagit eller tillskrivit varandra roller som inte stämmer med den man vill vara. Man kan också söka hjälp för att hantera förändringar i familjen, som i samband med separation, styvfamiljsproblematik eller relation till barnen. Men även förändringar av annat slag, så som kriser, sjukdom eller förluster kan leda till negativa konsekvenser i en parrelation.

Parpsykoterapi på psykodynamisk/psykoanalytisk grund

I den psykodynamiska/analytiska terapiformen söker man mer av underliggande mekanismer som gjort att problemen uppstått. Man lägger här fokus på parets relation och på den känslomässiga och ofta omedvetna innebörden i parets svårigheter. Uppmärksamhet ägnas åt partnervalet och de behov som detta uttrycker samt individens och parets historia, som en bakgrund till den aktuella situationen. Man söker en vidgad förståelse för drivkrafter bakom samspelet och det egna bidraget i det, för att söka uppnå en förändring av det som låst och hindrat. Målet är att nå insikt om att drivkrafter inte alltid är helt rationella och att det som stämde i tidigare relationer inte nödvändigtvis stämmer i den nya. Genom insikt kan man utvecklas och förändra roller, förväntningar och förhållningssätt.

Parpsykoterapi på kognitiv/beteendeterapeutisk grund

I en parterapi på KBT- grund ligger fokus mer på framtiden och man arbetar med ett lösningsfokuserat förhållningssätt med tydliga mål för terapin. Ofta inleder man med att göra en analys av problemet, där man identifierar vad som behöver ändras. Grundtanken är att man ska förändra det som går att förändra, men också acceptera att allt inte går att ändra och då lära sig leva med ofullkomligheter hos sig själv och sin partner.

I denna psykoterapiform arbetar man med hemuppgifter och mycket av arbetet sker därför utanför terapirummet.

Gruppterapi

Som ett alternativ till individuell psykoterapi finns psykoterapeutisk behandling i grupp. Gruppterapi finns som korttidsterapi, med såväl kognitiv som psykodynamisk teori som grund, men finns även som långtidsterapi. Gruppen kan vara samlad runt ett gemensamt problem, men också vara mer allmänt sammansatt och behandla olika svårigheter eller frågeställningar. Styrkan i gruppterapi är att det finns en trygghet i att känna igen sig i att andra har liknande problem, att man inte är ensam om att känna som man gör och möjlighet att ta del av hur andra tänker och hanterar sina problem.

Många problem är knutna till relationer och svårigheter i att kommunicera med andra. Här kan gruppen fungera som ett laboratorium, där man inom trygga ramar får möjlighet att lära sig förstå mer av sig själv och prova på nya sätt att kommunicera.