PDT- Psykodynamisk psykoterapi

Termen psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsbegrepp för en rad psykologiska behandlingsmetoder, med vissa inbördes skillnader.
Målet i PDT är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikterna som ligger till grund för symptomen, för att därigenom komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och olika livssituationer.

Grundläggande tankar inom PDT är att tidigare livserfarenheter har betydelse för personens sätt att hantera, reagera på och förstå sin nuvarande livssituation. För att förstå en annan människas situation måste man se till hennes nuvarande livssituation såväl som hennes livshistoria.

Exempel på psykodynamiska inriktningar är relationell psykoterapi, interpersonell terapi, affektfokuserad psykoterapi och MBT.