2. Kreativitet

Kreativitet betyder skapa och är en metod för och form av problemlösning. Det kan vara allt från en tanke till en färdig produkt av konstnärlig, politisk, akademisk eller teknisk art.

Kreativitet är produkten av tre funktioner som arbetar tillsammans;

A. kunskap inom ett visst område

B. kunskap om kreativa processer, d.v.s. olika metoder för nytänkande

C. en inre egen motivation

När de här tre funktionerna samverkar är som starkast i sin karaktär så är möjligheten till ett kreativt fungerande som störst.

I kreativitet ingår att komma fram till nya idéer, vara originell och att ha en förmåga att bearbeta dessa egenskaper. Många gånger så blandar man ihop fantasi och kreativitet, fantasi är endast en kognitiv process medan kreativiteten leder till ett resultat eller en produkt.

Det är oerhört vanligt att man också blandar ihop kreativitet med estetiska uttryck som bild, musik, dans, litteratur/ord och teater. Bilden av att om man ägnar sig åt dessa förmågor och uttrycksformer, så är man per automatik kreativ har inget med varandra att göra.

Inspiration och kreativitet hänger nära samman, kreativiteten förutsätter inspiration, d.v.s. att man får en möjlighet att befinna sig i rätt mentalt tillstånd eller att få en ingivelse. En annan förutsättning för att ha möjlighet att vara kreativ är att man har en förmåga att på ett lekfullt och frigjort sätt bryta mot ett invant sätt att se världen eller sättet att se och ta sig an ett problem. Det är med andra ord oerhört viktigt att erhålla en sådan miljö och möjligheter för kreativa personer i undervisningssammanhang, i alla former av inlärning och i arbetslivet. Det har visat sig att stress, konventioner och inskränkningar är hämmande för att en kreativ process ska påbörjas och fungera på ett tillfredsställande sätt. Med detta menas inte att den mest optimala förutsättningen för en kreativ process är ett tillstånd där man inte ifrågasätter eller att det finns några gränser utan att miljön och de personer som samarbetar har ett öppet och tillåtande sinne och ha modet att tänka vidare och tänka längre.

Inom det psykoterapeutiska arbetet är ett kreativt sinne hos psykoterapeuten eller psykologen oerhört viktigt för att tänkandet och processen ska komma vidare. Det här är viktigt för att men i synnerhet för den kreativa personen som söker psykoterapi.

Det har visat genom åren att kreativa personer som hämmas i sin kreativitet får symtom av nedstämdhet, hopplöshet och där den allmänna drivkraften som dessa personer har, påverkas negativt.
Ewa Aho Nyman har ägnat sig åt forsknings och utvecklingsprojekt kring kreativitet och kreativa processer sedan 2003 och har ägnat sig åt kreativt skapande i många olika former sedan 1984.