TERAPIMETODER

EN INTEGRERAD PSYKOTERAPI

På Stockholms psykoterapimottagning jobbar vi med ett fullständigt integrerat arbetssätt, dvs att vi inte delar upp olika terapimetoder utan vi har kunskap inom alla de verksamma och vetenskapligt utvärderade terapiformer som i dag används inom det psykoterapeutiska arbetet och all psykologisk behandling.

Ett övergripande mål inom all psykoterapi är att vi ska uppnå ökad kunskap och förståelse om oss själva och andra och att bearbeta upplevelser och händelser som vi varit med om.

En övertygelse som vi arbetar utifrån är att symptom är möjliga att förstå och att symtomen är sättet som vi och vår kropp signaler när något är fel. Vi märker även det genom att vi känner våra känslor som ibland kan vara svåra både att förstå och märka av. Ibland kan vi ha svårt att förstå varför vi känner så starkt inför vissa saker och tvärtom och ibland så känner vi känslor som inte riktigt hör ihop med det vi är med om just nu utan det kan beskrivas som en slags minnes känsla eller trigger av gammal upplevd känsla. Läs mer

Medvetenheten och kunskapen om vad vi känner och hur är oerhört viktigt för oss för att må så bra som möjligt. Läs mer

Vi arbetar med ett integrerat arbetssätt för att vi vet att människan är olika och att vi behöver anpassa oss efter det. Vi som psykoterapeuter behöver också använda oss av olika metoder under olika delar av terapin.

Om du ändå vill veta vilka olika metoder det finns och vad som är det utmärkande för var och en av dom så kan du läsa vidare här:

KBT- KOGNITIV OCH BETEENDEINRIKTAD PSYKOTERAPI

Kognitiv behandling syftar till förändring av tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning, medan beteende inriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.

Det innebär att man arbetar med att förändra tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande och därmed leder till illabefinnande.
KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

PDT- PSYKODYNAMISK PSYKOTERAPI

Termen psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsbegrepp för en rad psykologiska behandlingsmetoder, med vissa inbördes skillnader.
Målet i PDT är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikterna som ligger till grund för symptomen, för att därigenom komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och olika livssituationer.

Grundläggande tankar inom PDT är att tidigare livserfarenheter har betydelse för personens sätt att hantera, reagera på och förstå sin nuvarande livssituation. För att förstå en annan människas situation måste man se till hennes nuvarande livssituation såväl som hennes livshistoria.

Exempel på psykodynamiska inriktningar är relationell psykoterapi, interpersonell terapi, affektfokuserad psykoterapi och MBT.

EMDR

EMDR – Eye Movement Densensitization och Reprocessing – är i dag den terapiform som är mest utvärderad och där man har bedrivit mest forskning och därigenom har starkast vetenskaplig stöd i behandling vid ptss och räknas som en ickeverbala terapiform.
EMDR-terapi behövs för att hjälpa oss att förstå att känslomässiga, mentala problem är ett fysiskt problem. Informationen från det ursprungliga minnet av traumat/händelsen är lagrat i hjärnan i sin ursprungliga form så som det upplevdes när traumat inträffade i form av bilder, tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Det är information som är oprocessad, dvs det kan ses ungefär som om intrycken har lagrats överallt i minnesbanken, utan tillhörande information om när, hur och var – och därför är ständigt aktuella och kan upplevas som röriga och periodvis väldigt störande och uttröttande att förhålla sig till.
EMDR-terapi gör det möjligt att processa miljontals neurala nätverk så att jämvikt uppstår. Det ursprungliga minnet förändras och lagras på ett nytt sätt och vi kan leva vidare med att våra upplevelser har hänt men att vi inte längre lever i och med dom.
Idag har det även visat sig verksamt att använda EMDR för att hjälpa att hantera ångest, panik, svårt sorg och reaktioner på fysiska sjukdomar. Det är även användbart för många tillstånd där man upplever starka känslor som är förknippade med olika livsupplevelser.
Man börjar även börjat att förstå att relationer med föräldrar som har någon form av emotionella svårigheter kan ge traumatiska effekter. Det kan handla om att man har antingen för svaga känslor eller svårigheter att känna och tolka känslor hos sig själv och andra eller för starka känslor som man är omedveten om hur dom påverkar omgivningen. I dessa fall är EMDR en mycket bra behandlingsform för detta.

IPT – INTERPERSONELL PSYKOTERAPI

Interpersonell psykoterapi är en strukturerad form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i mänskliga relationer bidrar till psykisk stress, men också tvärt om
– det vill säga hur psykiska problem finns med och påverkar vår relation till andra.

Interpersonell psykoterapi kan ge hjälp till bearbetning vid till exempel kriser, förändringar i och med en ny livs fas eller vid svår och komplicerad sorg.

 
 

       

Västerlånggatan 54, 2 tr, 111 29 Stockholm     |     Karta     |      08- 33 49 33      |     info@sthlmpsykoterapi.se

Västerlånggatan 54
2 tr, 111 29 Stockholm
08 - 33 49 33
info@sthlmpsykoterapi.se
Karta

© stockholms psykoterapimottagning