KÄNSLIGHET OCH KÄNSLOR

Känslor känner vi hela tiden och är något underbart samtidigt som vi ibland reagerar på våra känslor med obehag och inte riktigt förstår oss på dom, framför allt om dom är starka och om dom kommer till oss när vi inte förstår varför.

När vi påverkas av olika yttre och inre händelser, allt från vardagliga händelser som ljud och ljus till händelser av mer arbetsam karaktär som obehag i samband med ex. otillgängliga föräldrar, mobbing, förluster osv så reagerar vi. Våra reaktioner känns i kroppen och vi skapar väldigt snabbt tankar som hör till dessa känslor. Som barn så upplever vi reaktionen direkt i kroppen och ju yngre vi är desto mer hjälp behöver vi för att förstå vad det är som händer med oss och att sortera in dessa reaktioner som vi får. Många av dessa reaktioner har vi hittat samlingsnamnet känslor. Det är alltså naturligt att reagera och det är med andra ord naturligt att vi känner känslor. Nästan alltid så påverkas en omgivning av att vi själva reagerar och att vi visar det.

Det är väldigt vanligt under våra liv, att vi av olika anledningar inte kan uttrycka eller få hjälp att tolka vår reaktion och det är då det kan bli lite knepigt att förstå vad det är vi känner och varför. På Stockholms psykoterapimottagning så ägnar vi stor uppmärksamhet till att identifiera de känslor som finns och försöka förstå grunden till känslan. Idag vet man hur viktigt det är med denna medvetenhet och hur stor hjälp det kan vara att bli medveten och lära sig att hantera sina känslor. Att själv ha en slags kontroll över det okontrollerbara som känslor är men att inte alltid ha en känsla av att bli överväldigad och rädd eller någon annan upplevelse när man får för starka känslor. Idag vet man också att vi påverkas olika starkt och olika mycket utifrån att vi är olika människor och inte bara utifrån vad vi varit med om. Vi vet också att man kan ha olika staka känslor uttryck, dvs både det vi känner som människor inom oss och hur starkt och kraftfullt dessa känslor uttrycks. Det vet vi också beror på dom vi är och inte bara vad vi varit med om. Vi vet också att olika kulturer har olika tolerans för känslouttryck.
Som psykolog eller psykoterapeut är det oerhört viktigt att känna till den här skillnaden så att vi inte alltid tolkar straka känslor som ett uttryck för att något är fel eller problematiskt, ibland kan det vara så men inte alltid.

HÖGKÄNSLIGHET, HSP (HIGHLY SENSITIVE PERSONS)

Högkänslighet är en svensk benämning på det medfödda karaktärsdrag som den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron har forskat och undersökt under lång tid.
Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av befolkningen – jämt fördelat mellan kvinnor och män. Även om draget tillhör en minoritet är det ändå tillräckligt många för att betraktas som normalt men inte tillräckligt många för att omgivningen alltid ska förstå. Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför. Det FINNS ingenting som tyder på att en högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper större risk än andra att få problem. Om en högkänslig person däremot inte hanteras på rätt sätt under sin uppväxt är risken större att han eller hon blir deprimerad, ängslig eller blyg.

Högkänsliga personer, eller Highly Sensitive Persons (HSP), föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor. Detta gör högkänsliga personer extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck. Detta är anledningen till att många högkänsliga personer kan framstå som tillbakadragna eller blyga. Men blyghet är ett inlärt beteende, som handlar om rädsla för negativa omdömen, och inte ett medfött drag. Ibland kan högkänsliga personer också betraktas som hämmade, rädda eller spända, men inte heller dessa beteenden är medfödda eller avgörande för högkänslighet.

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade.

I det psykoterapeutiska arbetet är det av största vikt att förstå om en person är högkänslig, så att man inte jobbar emot det som är naturligt hos den högkänsliga. Det är viktigt att betona medvetenheten om hur det är att vara högkänslig och förståelsen för hur man ska ta hand om sig själv och förstå sambandet mellan de kroppsliga signalerna som har med direkt påverkan att göra.
Det är mycket viktigt och även mycket verksamt att bli medveten om sin högkänslighet, att acceptera den och att till viss del anpassa sitt liv efter det utan att det ska få en handikappad prägel av det.

 
 

       

Västerlånggatan 54, 2 tr, 111 29 Stockholm     |     Karta     |      08- 33 49 33      |     info@sthlmpsykoterapi.se

Västerlånggatan 54
2 tr, 111 29 Stockholm
08 - 33 49 33
info@sthlmpsykoterapi.se
Karta

© stockholms psykoterapimottagning