Ett övergripande mål inom all psykoterapi är att du ska uppnå ökad kunskap och förståelse om dig själv och andra. Vad vi känner, hur vi tänker och hur vi handlar och beter oss, både mot oss själva och mot andra. En viktig utgångspunkts är att symptom är möjliga att förstå. Likaså är en ökad kunskap och medvetenhet om sina känslor och hur dom känns och vad dom handlar om centralt i det psykoterapeutiska arbetet

På Stockholms psykoterapimottagning jobbar vi med ett fullständigt integrerat arbetssätt, dvs att vi inte delar upp olika terapimetoder utan vi har kunskap inom alla de verksamma och vetenskapligt utvärderade terapiformer som i dag används inom det psykoterapeutiska arbetet och behandlingen. Vi gör detta för att öka enkelheten hos dig som söker hjälp hos oss och anpassar arbetet efter dig, det du söker för och det som behövs göras i de olika faser som en terapi kan bestå av. Om du ändå vill veta vilka olika metoder det finns och vad som är det utmärkande för var och en av dom så kan du läsa vidare här.

KBT- Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi

Kognitiv behandling syftar till förändring av tankar och föreställningar som påverkar hur klienten uppfattar sig själv och sin omgivning, medan beteende inriktade behandlingar är inriktade på att förändra beteenden som inte är ändamålsenliga.
Det innebär att man arbetar med att förändra tankar och handlingsmönster som inte är välfungerande och därmed leder till illabefinnande.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

PDT- Psykodynamisk psykoterapi

Termen psykodynamisk psykoterapi är ett samlingsbegrepp för en rad psykologiska behandlingsmetoder, med vissa inbördes skillnader.
Målet i PDT är att klienten ska få hjälp att förstå och bearbeta de inre konflikterna som ligger till grund för symptomen, för att därigenom komma fram till ett mer konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och olika livssituationer.
Grundläggande tankar inom PDT är att tidigare livserfarenheter har betydelse för personens sätt att hantera, reagera på och förstå sin nuvarande livssituation. För att förstå en annan människas situation måste man se till hennes nuvarande livssituation såväl som hennes livshistoria.
Exempel på psykodymaniska inriktningar är relationell psykoterapi, interpersonell terapi, affektfokuserad psykoterapi, MBT

EMDR-

EMDR är i dag den terapiform som är mest forskad på och därigenom har starkast vetenskaplig stöd i behandling vid ptss och kallas en ickeverbala terapiform.
EMDR-terapi behövs för att hjälpa oss att förstå att känslomässiga, mentala problem är ett fysiskt problem. Informationen från det ursprungliga minnet av traumat/händelsen är lagrat i hjärnan i sin ursprungliga form så som det upplevdes när traumat inträffade i form av bilder, tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Det är information som är oprocessad, dvs det kan ses ungefär som om intrycken har lagrats överallt i minnesbanken, utan tillhörande information om när, hur och var – och därför är ständigt aktuella och kan upplevas som röriga och periodvis väldigt störande och uttröttande att förhålla sig till.
EMDR-terapi gör det möjligt att processa miljontals neurala nätverk så att jämvikt uppstår. Det ursprungliga minnet förändras och lagras på ett nytt sätt och vi kan leva vidare med att våra upplevelser har hänt men att vi inte längre lever i och med dom.